Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Všeobecné obchodní podmínky


platné od 21. srpna 2015
1. Úvodní ustanovení
2. Uzavření Kupní smlouvy
3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy
4. Platební podmínky a cena předmětu koupě
5. Dodací podmínky
6. Odstoupení od Kupní smlouvy
7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
8. Bezpečnost a ochrana informací
9. Závěrečná ustanovení
Kontaktní údaje
Robert Weiss
Kotlářská 547/1
60200 Brno
Česká republika
IČ: 46949178
DIČ: CZ6109076490
Bankovní spojení: 2800190876 / 2010
IBAN: CZ0420100000002800190876
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Telefon: +420 608 705 507
Email: info@mpochoutky.cz.
Web: www.mpochoutky.cz.
Fyzická osoba zapsaná v OR nebo jiné evidenci Brno, Živnostenský list – ev.č. 370300-147205-02, č.j. 63724/0
Provozní doba - objednávky přes internetový obchod www.mpochoutky.cz. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 9:00 - 18:00 (+420 608 705 507)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "Obchodní podmínky") fyzické osoby Roberta Weisse, se sídlem Kotlářská 547/1, Brno 60200,
Česká republika, identifikační číslo: 46949178, Fyzická osoba zapsaná v OR nebo jiné evidenci Brno, Živnostenský list – ev.č. 370300-147205-02,
č.j. 63724/0 (dále jen "Dodavatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Občanský
zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané
mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový
obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mpochoutky.cz (dále jen "webová stránka"), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem
České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická
osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy
Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní Ustanovení o
spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v Zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V
případě sporu o výklad pojmů platí výklad Obchodních podmínek v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické
podobě a přístupná v klientské zóně internetového obchodu www.mpochoutky.cz po přihlášení k osobnímu účtu Kupujícího. Kupní smlouva je v
podobě Dokladu o prodeji zboží – faktury včetně Obchodních podmínek po úhradě kupní ceny odeslána Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího.
1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo
Obchodní podmínky měnit. Změněné Obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mpochoutky.cz. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před
uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii Obchodních
podmínek obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou
emailovou adresu.
1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých
technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.mpochoutky.cz (dále jen
„internetový obchod“) a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou
zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
2. Uzavření Kupní smlouvy
2.1. Předmětem internetového obchodu www.mpochoutky.cz je nabídka potravinářských výrobku dovážených z Maďarska.
2.2. Na stránkách internetového obchodu naleznete produkty, které jsou prezentovány Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých
položek. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a ceny těchto produktů a služeb
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
2.3. Pro objednání produktu vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka produktu, vytvořená na
stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je Kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i
s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny produktů jsou platné v momentě
uskutečnění objednávky.
2.4. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě potvrzující přijetí
objednávky předmětu koupě.
2.5. Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu www.mpochoutky.cz (dále jen e-shop)
• elektronickou poštou na adrese info@mpochoutky.cz
• telefonicky na čísle +420 608 705 507 formou SMS
2.6. Po odeslání objednávky Kupujícím Dodavatel neprodleně potvrdí objednávku elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou uvedl Kupující v
objednávce, a tím bude Kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou Kupní
smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Za okamžik uzavření
Kupní smlouvy se tedy považuje až emailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré produkty, které jsou prezentovány
v internetovém obchodě www.mpochoutky.cz není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě
nepoužije. Návrh na uzavření Kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.)
si hradí Kupující sám.
2.8. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu poskytne produkt, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k
němu a Kupující se zavazuje, že produkt, který je předmětem koupě převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.
2.9. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2.10. Dodavatel Kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě
v souladu s Kupní smlouvou.
2.11. Dodavatel splní povinnost odevzdat předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v místě plnění.
2.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a provedení.
2.13. Předmět koupě je vadný, nemá-li sjednané vlastnosti.
2.14. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až
později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.
2.15. Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (maximálně do 24 hodin) a přesvědčí se o
jeho vlastnostech a množství.
2.16. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím předmětu koupě. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující předmět koupě, ač mu s ním
Dodavatel umožnil nakládat.
2.17. Škoda na předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní
cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy
3.1. Dodavatel výslovně informuje, že:
• náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora
Kupujícího, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky)
• požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká
požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
• ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách, které provozuje Dodavatel, uváděny včetně všech daní a veškerých poplatků stanovených zákonem
• v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, nemá takový Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ode dne uzavření Kupní
smlouvy, jelikož předmětem koupě je dle § 1837
• Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
• o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
• o dodávce produktu, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy
• Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již
začalo
• Kupní smlouva, resp. příslušný Doklad o prodeji zboží, bude uložena v elektronickém archívu www.mpochoutky.cz přičemž uživatelé po
přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.
4. Platební podmínky a cena předmětu koupě
4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:
• platba předem bankovním převodem - v případě platby z České republiky a Slovenské republiky
• platba při převzetí od smluvního dopravce – dobírka
• platba při převzetí – osobní odběr
4.2. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou předmětu koupě zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha
požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - Doklad o prodeji zboží. Po dodání předmětu koupě je na Dokladu o prodeji zboží hodnota zálohy
odečtena.
4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
4.4. Na základě Kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu Doklad o prodeji zboží – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.
Doklad o prodeji zboží – fakturu Dodavatel zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího bezprostředně po zaplacení
produktu nebo služby Kupujícím.
4.5. Předmět koupě zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím předmětu
koupě Kupujícím.
4.6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny produktu poskytnutých
Dodavatelem Kupujícímu lze vzájemně kombinovat pro daný produkt.
4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání předmětu koupě zaplatit; to se netýká případných nákladů
na komunikaci prostředky na dálku.
4.8. Akční ceny platí po dobu časově určenou.
5. Dodací podmínky
5.1. Možnost dodání zboží:
• možnost zasláním prostřednictvím smluvního dopravce Dodavatelem, který je k dispozici při vytváření objednávky Kupujícím bezprostředně před
dokončením objednávky Kupujícím
• možnost osobního převzetí na prodejně Maďarské pochoutky, Pekařská 411/22, Brno 60200
5.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@mpochoutky.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti
nezbavuje Kupujícího práva předmět koupě reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
6. Odstoupení od Kupní smlouvy
6.1. Nárok pro odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku Spotřebiteli nevzniká, jelikož předmětem koupě je podle §
1837:
• poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
• dodávka produktů, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení
od smlouvy
6.2. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nevzniká. V tomto
případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních
smlouvách).
7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží Doklad o prodeji zboží (faktura).
7.2. Kupující předmět koupě podle možnosti zkontroluje co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a
přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
7.3. Záruční doba běží od odevzdání předmětu koupě Kupujícímu.
7.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).
7.5. Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný produkt při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy
Kupující prodávaný produkt převzal byl v naprostém pořádku.
7.6. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že předmět koupě bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová
obvyklé vlastnosti.
7.7. Má-li předmět koupě vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.5. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na
bezplatné řádné a včasné odstranění vady a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na Odstoupení od Kupní smlouvy.
7.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu nebo sám vadu
způsobil.7.9. V případě zjištění vady je Kupující povinen ihned informovat Dodavatele. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své
kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může případně využít vzorový formulář Reklamační protokol na
stránkách www.mpochoutky.cz. Vzorové formuláře Reklamačního protokolu jsou také Kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu zároveň s
Potvrzením objednávky.
7.10. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, uplatňuje Kupující u Dodavatele na
emailové adrese info@mpochoutky.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení emailové zprávy do emailové schránky
Dodavatele.
7.11. O reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové
prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na předmětu koupě skutečně
existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u
kterého byl předmět koupě zakoupen.
7.12. Dodavatel vydá Kupujícímu pomocí emailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Dodavatel
Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
• na odstranění vady dodáním chybějícího předmětu koupě
• na výměnu předmětu koupě
• v případě nedodržení lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamace na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady.
7.15. Neodstraní-li Dodavatel vadu předmětu koupě včas, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.
7.16. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného
plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči
zjistit.
7.17. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající
do záruky) může Dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.
7.18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
8. Bezpečnost a ochrana informací
8.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových
akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se
objednaného produktu (sdělení jména, názvu firmy, IČ, DIČ, adresy, telefonu, emailové adresy, domény, webu) nebo se souhrnnými statistickými
informacemi o zákaznících, návštěvnosti, obratu, kdy však tyto statistiky nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat
jednotlivé zákazníky. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti,
a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty
dobrovolně Kupujícím Dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném
znění. Kupující dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní
smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho
písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Robert Weiss, Kotlářská 547/1, Brno 60200, Česká republika. Za písemné
vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email info@mpochoutky.cz.
8.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu
s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do
koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových
zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@mpochoutky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti
Kupujícího zašle Dodavatel na elektronickou adresu Kupujícího.
9.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími
právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
9.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny
příslušnými soudy České republiky.
9.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.7. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá
ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného produktu nebo služby uvedené v potvrzené
objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
9.8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Sdělení před uzavřením
Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
9.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21. 8. 2015 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních
podmínek včetně jejích součástí.